TMGD DANIŞMANLIKTMGDK ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu ) Nedir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu ( TMGDK ): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu ifade eder.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Firmasının Sahip Olması Gereken Yetki Belgeleri Nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Veren Firmaların Sahip Olması Gereken Belge: TMGDK Yetki Belgesi

UBAK-Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge” kapsamında; * Tehlikeli madde ile iştigal eden firmaların, TMGD Hizmeti alımında, görüştükleri kurumların TMGDK Yetki Belgelerini mutlaka sorgulamaları gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD ) Şirketinin TMGDK Yetki Belgesi Olup Olmadığı Nasıl Sorgulatılacak?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu ( TMGDK ) www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başlığı altından; • Firma İşlemleri-Firma Sorgulama sekmesine gelinerek belge türünden TMGDK seçilerek sorgulatılabilir.

İşletme TMGDK Yetkisi Olmayan Bir Danışmanlık Şirketi ile Anlaşırsa;

01.01.2018 itibariyle TMGDK Yetkisi olmayan Danışmanlık Şirketlerinden alınan TMGD Hizmeti geçersiz sayılacaktır ve cezai duruma düşmemek için bir TMGDK ile anlaşılarak TMGD Hizmeti alınması gerekecektir. Sistem üzerinden TMGD Hizmeti almayan firmalara verilecek cezalar 2018 yılında yeniden değerleme oranında artacaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Bulundurması Gereken Firmalar Hangileridir?

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile ADR Mevzuatı kapsamında Tehlikeli Maddelerin Taşınması ile ilgili gönderen, paketleyen, yükleyen, alıcı, boşaltan, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırması veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD ) Hizmetini Kimler Verebilir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetini ( TMGD Hizmeti) TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olma yetkisini kazanan kişiler verebilir. TMGD Hizmeti T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen sınavları kazanarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olan kişilerce ADR Mevzuatına uygun olarak verilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Olunduğunda Hizmet Verme Şartları Nelerdir? Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının bireysel olarak maksimum 5 firmaya hizmet verme sınırı vardır. TMGDK bünyesinde ise Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış 8 firmaya hizmet verebilir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ( TMFB ) Nedir?

TMFB - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi tehlikeli maddeler ile ilgili olarak ADR Mevzuatında belirtilen faaliyetleri yürüten firmaların alması gereken belgedir.

Firmalar İçin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Bulundurmak Neden Zorunludur?

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

ADR Mevzuatı Gereği Tarafların Yükümlülükleri

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

* Gönderen

* Paketleyen

* Yükleyen

* Dolduran

* Taşımacı

* Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler

* Alıcı

* Boşaltan

* Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD )'nin Görev Ve Yükümlülükleri

(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR / RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:

1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini. 2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.

3) ADR / RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.

4) Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.

5) ADR ’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.

6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR ’ deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

d) İşletmenin faaliyet konusu lan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periydik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k) ADR / RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.

m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.

n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR / RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.  TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.

 

AdalyaADR © Copyright 2017